مهاجرت به کانادا تجربه کانادایی

حداقل شرایط لازم برای برنامه مهاجرت از طریق تجربه کانادایی
داشتن تجربه کاری در کانادا در طول سه سال گذشته به مدت 12 ماه بصورت تمام وقت (یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت)

تجربه کاری بدست آمده در کانادا باید با مجوز کار مناسب همراه باشد.

داشتن سطح زبان مورد نیاز (در هر چهار مهارت اصلی)متناسب با شغل شما

این برنامه مهاجرتی کانادا برای خارج از استان کبک تنظیم شده است.( برنامه مهاجرتی استان کبک مجزا از سیستم express Entry می باشد.)

مهاجرت تجربه کاری کانادایی
در برنامه مهاجرت کاری کانادایی باید تجربه کاری شما در یک شرکت کانادایی و مطابق با طبقه بندی ملی مشاغل کانادا ،در سه گروه کاری زیر باشد:

شغلهای مدیریتی (NOC skill level 0)

شغلهای حرفه ای (NOC skill type A)

شغلهای تکنسینی ،فنی و مهارتی (NOC skill type B)

تجربه کاری شما باید 12 ماه بصورت تمام وقت و حداقل 30 ساعت در هفته و یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت باشد.

کارتمام وقت : 30 ساعت کار در هفته در طول 12 ماه = 1560 ساعت کار در طول یکسال بصورت تمام وقت

نیمه وقت : 15 ساعت کار در هفته در طول 24 ماه = 1560 ساعت مار در طول یکسال بصورت تمام وقت

شما باید ثابت کنید شرح وظایف شغلیتون (شامل وظایف اصلی و مهم )مطابق با توضیحات موجود در NOC مورد نظر می باشد.

اگر از اعتبار مجوز کاری کانادا شما چهار ماه و کمی کمتر باقی مانده باشد،و شما شرایط bridging open work permit را داشته باشید و این به این معناست که شما می توانید شغل خود را حفظ نمایید .در اینصورت همچنان شرایط لازم جهت اقدام از طریق برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی را دارید.

خود اشتغالی و کار آموزی بعنوان تجربه کاری کانادا در این سیستم مهاجرتی پذیرفته نمی شود.