به اطـلاع متقاضیان محـترم می رسـانیم، هزینه های مـرتبط با رزرو وقت مشـاوره در زمـان عقـد قـرارداد با سـازمـان مهـاجـرتـی یـلـدا غـنـی، به شما عـودت داده می شود.

بارگذاری...