مهاجرت به کانادا فنی حرفه ای

تجربه کاری
برنامه مهاجرتی گروه فنی حرفه ای و تکنسین کانادا Federal Skill Trade برای گروههای کاری در دسته بندی NOC زیر امکان پذیر می باشد.

گروه شغلی کد NOC سری 72:صنعت، برق ، ساختمان و سازه

گروه شغلی کد NOC سری 73:تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات تجاری

گروه شغلی کد NOC سری 82:سوپروایزر و کارهای فنی در منابع طبیعی ،کشاورزی و تولیدات وابسته

گروه شغلی کد NOC سری 92:سرپرست کنترل ،تولید و پردازش

گروه شغلی کد NOC سری 632:آشپز و سرآشپز

گروه شغلی کد NOC سری 633:نانوا،قصاب

این گروههای شغلی هر کدام شامل زیر مجموغه شغلهای مختلفی می باشند که در لیست طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC)جزئیات آنها آمده است.

درخواست کننده برای این برنامه مهاجرتی کانادا باید از کارفرمای کانادایی دارای یک پیشنهاد کاری با LMIA مثبت در گروه شغلی بالا باشد.

پیشنهاد شغلی
داشتن پیشنهاد کاری با یکی از مشخصات زیر یکی از شرایط مورد نیاز برای این برنامه مهاجرت فدرال می باشد.

داشتن پیشنهاد کاری تمام وقت حداقل برای یکسال حداکثر دو پیشنهاد کاری از دو کارفرما برای یکسال بصورت مستمر

یا داشتن گواهی صلاحیت کاری(این گواهی توسط ایالتها صادر می گردد.جهت اخذ این گواهی باید موفق به گذراندن امتحان مربوطه گردید.ایالتها جهت شرکت در امتحان مربوطه سابقه کاری،مهارت و آموزشهای شما را بررسی می کنند تا مجوز شرکت در این امتحان را صادر نمایند.)

یا داشتن حداقل دو پیشنهاد کاری از دو کارفرمای متفاوت برای یکسال بصورت مستمر و تمام وقت (در مجموع 30 ساعت کار درهقته )