ویزای پرستاران کودک و سالمندان

یکی از روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم ،مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی و مراقبت از کودکان و سالمندان می باشد.مهاجرت پرستاران خانگی بر پایه برنامه مهاجرت تجربه کانادایی می باشد.مهاجرت از طریق برنامه پرستاران ویژه کانادا به سه روش برنامه مراقبت و پرستاری از کودک در کانادا ،برنامه پرستاری از سالمندان کانادا و زندگی در برنامه مراقبت ویژه کانادا امکانپذیر است.